Xây dựng quản lý chiến lược

Vadim Kryuchkov

Vadim Kryuchkov

Senior Partner of Legal Bridge.
Practicing tax consultant and auditor.
Head of the department of financial consulting.

Tel. +7 495 287-73-94

v.kryuchkov@legal-bridge.ru

Задать вопрос

Phát triển hệ thống động lực (KPI)

Cách tiếp cận tổng hợp giúp đảm bảo chắc chắn rằng hệ thống khuyến khích mới được tạo ra hoặc sửa đổi thực sự hoạt động và không cho thất bại nghiêm trọng trong việc thực hiện.

Phát triển các quy định về việc tính giá thành sản phẩm, công trình và dịch vụ

Giải quyết quá trình lên kế hoạch tính giá thành sản phẩm, công trình và dịch vụ cho các quá trình / chuyển đổi, có tính đến các chi phí bán thành phẩm, trả lại chất thải v.v.

Phát triển hệ thống ngân sách

Dịch vụ này sẽ cho phép bạn có được một hệ thống mà bạn có thể lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động kinh doanh – tài chính của công ty. Cung cấp các dịch vụ bao gồm sự phát triển của phương pháp luận (các ngân sách), cũng như tự động hóa.

Lập kế toán quản

Tiến hành kế toán quản trị bao gồm sự phát triển của phương pháp luận (chính sách kế toán cho các mục đích của kế toán quản trị), cũng như tự động hóa của kế toán quản lý trên cơ sở của hệ thống nộp báo cáo tài chính Nga (1C).

Nếu bạn đang có kế hoạch mua một doanh nghiệp ở Nga, chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện cho người mua / nhà đầu tư để giám sát quá trình thu thập một doanh nghiệp hoặc thực hiện đầu tư.

Điều này cho phép khách hàng có một điểm duy nhất của trách nhiệm, cũng như tiết kiệm chi phí thông qua tác động quy mô.

Công việc của chúng tôi được chia thành các giai đoạn chính sau đây:

  • Phân tích các thông tin cơ bản về đối tượng của giao dịch.
  • Phân tích Marketing
  • Kiểm tra toàn diện của các đối tượng của giao dịch - Due Diligence.
  • Phát triển kế hoạch thực hiện giao dịch
  • Thực hiện các giao dịch.
  • Tuyển dụng nhân viên cao cấp - Executive search.

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow