Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

HR-Tư vấn

Executive Search

Việc tìm kiếm và thu hút các nhà quản trị cấp cao có khả năng giải quyết các vấn đề của công ty khách hàng bằng cách tối ưu nhất.

Interim Management

Cung cấp nhà quản lý có trình độ cao nhất, để đạt được kết quả có thể đo lường cụ thể trong công ty, làm việc trên cơ sở tạm thời hay dự án.

Kiểm tra các ứng viên

Thẩm quyền của chúng tôi trong lĩnh vực tài chính và pháp lý cho phép đánh giá các kiến thức và kinh nghiệm của ứng viên một cách khách quan, không chỉ dựa trên thông tin từ hồ sơ xin việc.

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow