Quyền sở hữu trí tuệ

 

Tên dịch vụ Thời hạn cung cấp dịch vụ Giá
Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá thông qua Rospatent đến 18 tháng từ  350 €
Kiểm tra sơ bộ về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá   2-3 tuần từ  300 €
Chuẩn bị và đăng ký các hợp đồng cấp phép sử dụng nhãn hiệu 3-4 tháng từ  350 €

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow