Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Kiểm tra các đối tác và các nhà thầu

Chúng tôi sẽ tìm thông tin kinh doanh về các đối tác (đối thủ cạnh tranh) của Bạn. Thôngtinnày sẽ có kết luận của chúng tôi về độ tin cậy / không đáng tin cậy đối tác (đối thủ cạnh tranh).

Khi tìm thông tin kinh doanh, thông tin sau sẽ được phân tích:

  • Đối tác kinh doanh có lợi nhuận khônghaygánh chịu một mất mát (dựa trên các báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo cuối cùng);
  • Các thành viên sáng lập (tham gia) của đối tác gồm ai;
  • Sự hiện diện của các vụ kiện tụng mà được cơ quan kiểm toán tham gia;
  • Xác nhận tính thực tế của thông tin đã được cung cấp bởi đối tác
  • Thông tin về đăng ký và sự vắng mặt của việc chấm dứt hoạt động của đối tác của bạn;
  • Quyền của người ký hợp đồng, kiểm tra đại diện của đối tác đã loại ra hay không

Chi phí dịch vụ: 200 €.

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow