Zásady ochrany osobních údajů

Naše kontaktní údaje

Název: L Bridge Consulting s.r.o.

Adresa: Plzeňská 1270/103, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika

Telefon: +420 776 701 623

E-mail: info@legal-bridge.com

Jaké informace máme

V závislosti na vašem způsobu spolupráce se Společností a účelu takové spolupráce může Společnost shromažďovat následující údaje:

Jak získáváme informace a proč je máme

Společnost shromažďuje vaše údaje nepřímo, když si prohlížíte Webové stránky pomocí souborů cookie a webových analytických služeb za podmínek definovaných výše.

Zpracováváme také vaše údaje, které poskytnete přímo vy z jednoho z následujících důvodů:

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se při zpracování těchto informací spoléháme na následující právní základ:

Co děláme s informacemi, které máme

Informace, které poskytnete, používáme k:

S vaším souhlasem mohou být v případě potřeby zpracovávány vaše údaje také pro: (1) analýzu vašich preferencí a zvyků; (2) přizpůsobení a optimalizaci vašeho zážitku na Webových stránkách třetích stran, včetně poskytnutí přístupu k určitým funkcím, a také pro rozvoj interaktivity Webových stránek; (3) shromažďování statistických údajů, zejména o účinnosti vyhledávacích a marketingových kampaní třetích stran.

Kdo je příjemcem vašich údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány interními službami Společnosti. Navíc je pouze poskytovatelům služeb a omezenému počtu jejich oprávněných zaměstnanců povolen přístup k vašim Údajům ohledně konkrétních služeb, kterými byli pověřeni, a které vykonávají výhradně pro Společnost v přísném souladu s povinnostmi, zejména pokud jde o bezpečnost a důvěrnost.

V souladu s platnou právní úpravou může Společnost předat vaše Údaje organizacím a orgánům, které mají zákonné právo na přístup k nim (včetně soudních a správních orgánů).

Jak uchováváme vaše informace

Vaše informace jsou bezpečně uchovány v síti Společnosti. Společnost přijímá veškerá nezbytná preventivní opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti vašich Údajů, zejména aby zabránila jejich zkreslení, poškození nebo zveřejnění, jakož i aby k nim měly přístup neoprávněné třetí strany.

Společnost neuchovává vaše údaje déle, než je nezbytně nutné pro účely uvedené v těchto Zásadách. Osobní údaje jsou námi uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí našich služeb ohledně vašich žádostí a/nebo dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich použitím. K tomuto datu mohou být vaše údaje archivovány v souladu s právními povinnostmi Společnosti nebo odstraněny, poté vaše údaje trvale odstraníme vymazáním ze sítě.

Vaše práva na ochranu údajů

V souladu se zákonem o ochraně údajů máte:

V souladu s podmínkami stanovenými nařízením máte také právo dát obecné nebo konkrétní pokyny týkající se toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Upozorňujeme však na to, že Společností budou na základě jejího zvláštního souhlasu zaregistrovány pouze zvláštní směrnice týkající se zpracování Údajů Společností z důvodů uvedených v těchto zásadách.

Zpracování vašich údajů s vaším souhlasem můžete kdykoli odvolat. Nicméně upozorňujeme, že zpracování provedené před tímto odvoláním zůstává v platnosti.

Vaše práva můžete uplatnit kontaktováním Společnosti: e-mailem na této adrese: info@legal-bridge.com

Vezměte prosím na vědomí, že doba odezvy na vaši žádost ze strany Společnosti je jeden měsíc od data přijetí vaší žádosti.

Společnost vyvíjí veškeré úsilí k bezpečnému zpracování vašich údajů, pokud se však domníváte, že takové zpracování porušuje vaše práva, můžete podat stížnost u orgánu dohlížejícího na dodržování právní úpravy o ochraně osobních údajů.

Jak podat stížnost

Můžete také podat stížnost u společnosti L Bridge Consulting s.r.o. na adrese Plzeňská 1270/103, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým používáme vaše údaje.

Soubory COOKIES

Sdělujeme vám, že při návštěvě Webových stránek může být do vašeho zařízení nainstalován jeden nebo více souborů cookie.

Co jsou soubory COOKIES?

Pro účely tohoto Sdělení se souborem cookie rozumí všechny formy přístupu a registrace informací ve vašem zařízení, včetně informací zaslaných Webovými stránkami a uložených vaším prohlížečem na zvláštním místě na pevném disku zařízení.

Proč a jak se soubory cookies používají?

Jaké typy souborů cookie se používají?

Technické soubory cookie

Účelem technických souborů cookie je usnadnit prohlížení Webových stránek, jakož i zajistit a zlepšit fungování Webových stránek a přístup k jejich různým funkcím.

Rovněž zajišťují implementaci bezpečnostních opatření, zejména pokud jde o vás, tím, že po určité době požádají o opětovnou autorizaci.

Sdělujeme vám, že pokud se rozhodnete tyto technické soubory cookie deaktivovat, přístup ke službám se může změnit. V tomto případě za to není Společnost za žádných okolností odpovědná.

Soubory cookie ke změření publika

Soubory cookie pro měření publika stanovují počet návštěv webových stránek a zpráv, které vám byly zaslány (obsah, sekce, strávený čas, použitý prohlížeč atd.).

Cílené reklamní soubory cookie třetích stran (reklamní soubory cookie třetích stran)

Reklamní soubory cookie třetích stran zajišťují, že se budou zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Jsou instalovány Společností nebo třetími stranami — buď jménem Společnosti, nebo jejich vlastním jménem.

Jak dlouho se soubory cookie uchovávají?

V souladu se zásadami ochrany údajů vás informujeme o tom, že soubory cookie se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro zamýšlené účely, a to v mezích stanovených příslušným orgánem pro ochranu.

Jak můžete kontrolovat instalaci a čtení souborů cookie?

Vezměte prosím na vědomí, že můžete změnit nastavení souborů cookie na svém prohlížeči a deaktivovat tak všechny soubory cookie nebo jejich část.

Změna Zásad ochrany osobních údajů

Pokud provede Společnost jakékoli změny těchto Zásad, budou zveřejněny na Webových stránkách.

Uživatelům se doporučuje, aby toto Sdělení pravidelně kontrolovali, aby měli přehled o všech aktualizacích a změnách.

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Zásad prohlášeno za neplatné nebo v rozporu s pravidly, bude považováno za neexistující, ale to nebude znamenat, že jsou ostatní ustanovení těchto Zásad neplatná.

Kontaktujte našeho specialistu hned teď:

Důvěřují nám:

Naše adresa: