Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Užitečné informace

Detaily zdanění: nad čím by se měl vedoucí a hlavní účetní zastoupení nebo pobočky zahraniční společnosti zamyslet

Zahraniční společnosti mohou na území RF podnikat jak formou přímé obchodní činnosti, tak i formou obchodního zastoupení.

Pokud zahraniční společnost podniká na území RF, je potřeba definovat, zda tato činnost vede k vytvoření stálého zastoupení pro daňové účely či nikoli.

Rozhodnutí ohledně této otázky je nezbytné pro správný výpočet daní na území Ruské federace. Pojem «stálé zastoupení» má v daňové právní úpravě zvláštní význam, který se liší od občanskoprávního termínu «zastoupení právnické osoby» nebo «pobočka». Tento pojem, který nemá žádný organizační a právní význam, stanoví daňový status zahraniční společnosti v RF.

Pokud činnost zahraniční společnosti tvoří stálé zastoupení, pak má daňové povinnosti v souladu s právní úpravou RF. Výnosy zahraniční společnosti získané prostřednictvím zastoupení se sídlem na území RF podléhají dani z příjmu.

Pokud činnost zahraniční společnosti netvoří stálé zastoupení na území RF, pak dani z příjmu podléhají pouze výnosy společnosti získané ze zdrojů na území RF.

Posouzení společnosti jako tvořící nebo netvořící stálé zastoupení závisí na tom, jaké činnosti jsou prováděny na území RF, a na dokumentaci o provádění těchto činností.

Pojem «stálé zastoupení» zahraniční společnosti je stanoven daňovým řádem RF, který stanoví, že pod stálým zastoupením zahraniční společnosti v RF za účelem zdanění zisku se rozumí jakákoli samostatná složka nebo jiné místo činnosti této společnosti, prostřednictvím které společnost pravidelně vykonává podnikatelskou činnost na území RF spojenou s prodejem zboží, s prováděním stavebních a instalačních prací, s poskytováním služeb.

Výjimkou jsou činnosti přípravného a pomocného charakteru.

Seznam druhů činností, které povedou k vytvoření stálého zastoupení na území Ruské federace, není konečný.

Skutečnost, že zahraniční společnost vykonává činnosti přípravného a pomocného charakteru na území RF za absence známek stálého zastoupení, nelze považovat za vedoucí ke vzniku stálého zastoupení.

V praxi je poměrně obtížné definovat hranici rozdělující přípravnou — pomocnou činnost a hlavní činnost.

Pokud například zahraniční zastoupení najme obchodní manažery nebo odborníka na zahraniční obchod, pak je to jeden ze znaků podnikatelské činnosti a zpracování konkrétních transakcí, což umožní vyvodit závěr, že v RF existuje stálé zastoupení pro daňové účely.

Pokud má zahraniční zastoupení sklad, který výrazně převyšuje potřeby pro prezentaci vzorků, můžeme hovořit o provádění obchodní činnosti na území RF.

Existují případy, kdy zahraniční společnost oficiálně neotevře zastoupení nebo pobočku na území RF, ale ve skutečnosti provádí obchodní činnosti prostřednictvím konkrétních zástupců — fyzických osob. V takové situaci mohou finanční úřady vyvodit závěry o provádění činností na území RF na základě monitorování stránek mateřských společností, na kterých jsou uvedeny kontakty těchto zástupců.

Příklad riskantního schématu práce v RF prostřednictvím Zastoupení zahraniční společnosti

Příklad riskantního schématu práce v RF prostřednictvím Zastoupení zahraniční společnosti

Důkaz skutečnosti, že zahraniční společnost podniká v RF, vychází z následujících čtyř základních okolností:

  1. Uzavírání smluv s kupujícími jménem zastoupení / zmocněnce
  2. Přijímání plateb od kupujících přímo na účty zastoupení nebo na účty zahraniční společnosti otevřené u ruské banky
  3. Vedení obchodní korespondence s kupujícími jménem vedoucího zastoupení (nebo jiných oprávněných osob zastoupení) / zmocněnce
  4. Skutečné plnění smluv s kupujícími prostřednictvím zastoupení / zmocněnce bez zapojení zdrojů mateřské společnosti

Kromě toho bychom vás chtěli upozornit na skutečnost, že od 01.01.2015 vstoupily v platnost změny uznávání zahraniční společnosti jako daňového rezidenta RF.

Pro daňové účely jsou za daňové rezidenty RF rovněž uznáváni zahraniční organizace, jejichž vedení sídlí v Ruské federaci, pokud mezinárodní smlouva RF o daňových otázkách nestanoví jinak.

Podle našeho názoru v drtivé většině zahraničních společností ovládaných ruskými občany nesídlí vedení reálně mimo RF, jsou ve skutečnosti řízené z území RF, a proto je lze uznat za daňové rezidenty RF v souladu s článkem 246.2 daňového řádu Ruské federace.

Toto ustanovení má podle našeho názoru vážné důsledky pro zdanění zahraničních společností, které jsou ovládány ruskými občany, nejen u daně z příjmu organizací, ale i u ostatních daní (například DPH).

S přihlédnutím k těmto změnám bude tedy problém stálého zastoupení jen narůstat.

Informace o tématu

<< Zadní

Kontaktujte našeho specialistu hned teď:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Důvěřují nám:

Naše adresa:

arrow